polski

english

Zrównoważony rozwój to umiejętność zaspokajania własnych potrzeb bez narażania innych ludzi i przyszłych pokoleń na utratę tej możliwości

―Ewa Kosmala­ ―

Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r.

„Nasza Wspólna Przyszłość”

Raport dostrzega, że cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do utrzymania, pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania. Model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym (biznes), dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka).

DBAMY o ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

biznesu

Budynków

Personalny

Osiągnięcie dobrobytu, sprawiedliwości (wewnątrz- i międzypokoleniowej) i bezpieczeństwa.

Zaspokojenie fizycznych i psychicznych potrzeb człowieka poprzez prawidłowe ułożenie jego stosunku do środowiska przyrodniczego.

Zaspokojenie potrzeb podstawowych, koniecznych dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka – osiągnięcie zrównoważonej jakości życia.

Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Swój rodowód wywodzi  ze znanej opinii Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu”. Zgodnie z tą opinią, w celu zapewnienia dalszej egzystencji życia na Ziemi i możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb wszystkich ludzi i przyszłych generacji, należy zadbać o zrównoważony rozwój wszelkich dziedzin życia i ludzkiej działalności.

Używając języka ekonomii można powiedzieć, że zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju społeczeństwo powinno żyć, uwzględniając rachunek ciągniony kosztów swoich decyzji biznesowych, środowiskowych ale także personalnych.

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5 konstytucji RP.

W języku potocznym pojęcie to zyskuje w zależności od kontekstu nieco inne znaczenia: często używane jest tylko jako synonim zachowań „proekologicznych”, zaś w środowiskach biznesowych jest utożsamiane z sukcesem i innowacyjnością i często zapomina się z trzecim filarze społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój stanowi ważny element systemu prawa międzynarodowego. Do najważniejszych dokumentów prawnomiędzynarodowych, ujmujących problematykę zrównoważonego rozwoju, należą:

Agenda 21

Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska.

Akty prawne
+ Konstytucja RP

Sustainability Trainers & Experts

Tel.: +48 600 263 049 E-mail: ewa.kosmala@stae.pl

ul. Żołnierzy Września 73/7, 41-500 Chorzów